English            Deutsch            Русский           
Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

P. P. H. MARC-TH M. B. Kamiń­scy sp. j.


1. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE


 1. Admi­ni­stra­torem danych oso­bo­wych otrzy­ma­nych przy nawią­za­niu umo­wy­/przed­sta­wie­niu oferty han­dlo­wej jest firma P. P. H. MARC-TH M. B. Kamiń­scy sp. j. wpi­sana do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejo­nowy dla m.st. War­szawy w War­sza­wie, IVWy­dział Gospo­dar­czy Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pod nr KRS 0000090223, NIP 1130026530REGON012067147.

 1. Z Admi­ni­stra­torem danych można się skon­taktować pisem­nie, za pomocą poczty tra­dy­cyj­nej, jak i za pomocą maila, a także tele­fonicznie w nastę­pu­jący spo­sób:

 1. Adres: ul. Nor­wida 26, 05-071Su­le­jó­wek
 2. Tel.: (22) 783 48 38
 3. e-mail: marc­th@marcth. pl

 1. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami doty­czącymi ochrony danych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści ztre­ścią Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 roku w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych (dalej jako ’RODO’), celem zapew­nie­nia wła­ści­wej ochrony danych oso­bo­wych, oso­bie któ­rej dane doty­czą Admi­ni­stra­tor poni­żej przed­sta­wia infor­ma­cje doty­czące prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych.

 1. Admi­ni­stra­tor dokłada wszel­kich sta­rań, aby zapew­nić wszel­kie środki fizycz­nej, tech­nicz­nej i orga­ni­za­cyj­nej ochrony danych oso­bo­wychprzed ich przy­pad­ko­wym czy umyśl­nym znisz­cze­niem, przy­pad­kową utratą, zmianą, nie­upraw­nio­nym ujaw­nie­niem, wyko­rzy­sta­niem czy dostę­pem, zgod­nie ze wszyst­kimi obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami.


2. CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Twoje dane oso­bowe uzy­skane wyko­rzy­sty­wane są:

 1. W celu zawar­cia i wyko­na­nia sto­sunku umow­nego, tj. w celu wyko­na­nia umowy sprze­daży pro­duk­tów oraz dostar­cze­nia Klientomświad­cze­nia usług, w tym zapew­nie­nia popraw­nej jako­ści usługi – przez czas trwa­nia umowy i roz­li­czeń po jej zakoń­cze­niu, jak też przez czas przedaw­nie­nia rosz­czeń – art. 6 ust. 1 b RODO;
 2. W celu wyko­na­nia cią­żą­cych obo­wiąz­ków praw­nych, np.: wysta­wia­nie i prze­cho­wy­wa­nie fak­tur oraz doku­men­tów księ­go­wych, udzie­la­nie odpo­wie­dzi na rekla­ma­cje w ter­mi­nie i for­mie prze­wi­dzia­nej prze­pi­sami – przez czas wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków i czas, w któ­rym prze­pisy prawa naka­zują prze­cho­wy­wa­nie doku­men­tów – art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
 3. W celu usta­la­nia, obrony i docho­dze­nia rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z zawar­tej umowy – przez czas w jakim przedaw­niają się rosz­cze­nia wyni­ka­jące z umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 4. W praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie jakim jest rekla­mo­wa­nie naszych usłu­g/pro­duk­tów, tj. przed­sta­wie­nia naszej oferty świad­cze­nia usłu­g/pro­duk­tów, jeżeli z nami się skon­tak­tu­jesz w tym celu – art. 6 ust. 1 lit f RODO – przez czas trwa­nia bizne­so­wych potrzeb Admi­ni­stra­tora;
 5. W praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie jakim jest utrzy­my­wa­nie dobrych rela­cji bizne­so­wych i w ramach współ­pracy zawo­do­wej – art. 6 ust. 1 lit f RODO – przez czas trwa­nia bizne­so­wych potrzeb Admi­ni­stra­tora.


3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH


 1. Admi­ni­stra­tor w celu reali­za­cji umowy potrze­buje uzy­skać nastę­pu­jące dane oso­bowe: dane iden­ty­fi­ka­cyjne (imię, nazwi­sko, NIP, PESEL, serię i nurem dowodu oso­bi­stego) dane adre­sowe (adres
  e-mail, ulica, miej­sce zamiesz­ka­nia, kod pocz­towy). Brak poda­nia tych danych unie­moż­li­wia wyko­na­nie zamó­wie­nia.
 2. Admi­ni­stra­tor może dodat­kowo popro­sić o poda­nie danych opcjo­nal­nych (np. numer kon­taktowy), które to dane nie mają wpływu na zawar­cie umowy, jed­nakże uła­twiają kon­takt z Klien­tem, a tym samym wpły­wają na sprawną reali­za­cję zamó­wie­nia.
 3. Pod­czas wyko­ny­wa­nia umowy możemypopro­sić o poda­nie innych, dodat­ko­wych danych (doku­men­tów zawie­ra­ją­cych dane), w zakre­sie nie­zbęd­nym do wyko­na­nia zawar­tej umowę, które nie były konieczne pod­czas zawie­ra­nia umowy, lecz koniecz­ność ich pozy­ska­nia powstała na póź­niej­szym eta­pie reali­za­cji umowy.
 4. W przy­padku, gdy stroną zawar­tej z nami umowy jest osoba prawna, wów­czas w celu i pod­czas reali­za­cji tej umowy będziemy prze­twa­rzać dane oso­bowe przed­sta­wi­cie­li­/pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­ków tych osób praw­nych, które zostały okre­ślone jako osoby do kon­taktu, w tym: imię, nazwi­sko, adres mailowy, tele­fon.
 5. Dane prze­twa­rzane są zgod­nie z wyma­ga­niami obo­wią­zu­ją­cego prawa oraz warun­kami uzgod­nio­nymi umow­nie.


 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM (ODBIORCY DANYCH)


Przez odbiorcę danych rozu­mie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jed­nostkę lub inny podmiot, któ­remu Admi­ni­stra­tor ujaw­nia Twoje dane oso­bowe.

Pań­stwa dane prze­ka­zu­jemy:

 1. Pod­mio­tomprzetwarzającym dane w imie­niu Admi­ni­stra­tora, uczest­ni­czą­cym w wyko­na­niu czyn­no­ści Admi­ni­stra­tora, tj. w pro­ce­sie obsługi Klienta (np. dostaw­com);
 2. Pod­mio­tom obsłu­gu­ją­cym nasze sys­temy tele­in­for­ma­tyczne i udo­stęp­nia­jące nam narzę­dzia tele­in­for­ma­tyczne;
 3. Pod­mio­tom świad­czą­cym na rzecz Admi­ni­stra­tora usługi dorad­cze­/po­moc prawna, usługi audytu.

W przy­padku udo­stęp­nie­nia danych podmio­tom trze­cim, Admi­ni­stra­tor wymaga od nich zacho­wa­nia pouf­no­ści i bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji, oraz wyko­rzy­sty­wa­nia danych jedy­nie do zapew­nie­nia danej usługi lub pro­duktu.


5. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


 1. Admi­ni­stra­tor danych zapew­nia nastę­pu­jące upraw­nie­nia, w wyko­na­niu któ­rych można zło­żyć wnio­sek o:

 1. Spro­sto­wa­nie (popra­wie­nie) danych, które są nie­pra­wi­dłowe, w szcze­gól­no­ści dla­tego, że zostały zebrane z błę­dami, lub dla­tego, że po zebra­niu ule­gły zmia­nie. Powyż­sze prawo obej­muje rów­nież uzu­peł­nie­nie bra­ku­ją­cych danych;

 1. Usu­nię­cie danych prze­twa­rza­nych bezpod­stawnie lub umiesz­czo­nych w naszych ser­wi­sach inter­ne­to­wych. Z powyż­szego prawa możesz sko­rzy­stać jedy­nie wtedy gdy:

 • Twoje dane nie są już nie­zbędne dla celów, dla któ­rych zostały zebrane, w szcze­gól­no­ści jeśli upły­nął okres przez jaki Admi­ni­stra­tor pla­no­wał lub był obo­wią­zany prze­twa­rzać dane oso­bowe;
 • Cof­ną­łeś zgodę, na któ­rej opie­rało się prawo do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, o ile Admi­ni­stra­tor nie ma innej pod­stawy praw­nej do prze­twa­rza­nia;
 • Wnio­słeś sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia i nie wystę­pują nad­rzędne praw­nie uza­sad­nione pod­stawy prze­twa­rza­nia.

Admi­ni­stra­tor może odmó­wić uwzględ­nie­nia wnio­sku o usu­nię­cie danych oso­bo­wych,
w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych pra­wem, w szcze­gól­no­ści gdy dal­sze prze­twa­rza­nie jest nie­zbędne do wywią­zy­wa­nia się z praw­nego obo­wiązku wyma­ga­ją­cego prze­twa­rza­nia tych danych na mocy prawa Unii lub prawa kra­jo­wego, do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obrony rosz­czeń.

 1. Ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia (wstrzy­ma­nie ope­ra­cji na danych – sto­sow­nie do zło­żo­nego wnio­sku) gdy:
 • Kwe­stio­nu­jesz pra­wi­dło­wość danych oso­bo­wych – na okres pozwa­la­jący Admi­ni­stra­torowi spraw­dzić pra­wi­dło­wość tych danych;
 • Prze­twa­rza­nie jest nie­zgodne z pra­wem, a sprze­ciwiasz się usu­nię­ciu danych oso­bo­wych, żąda­jąc w zamian ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych (ich wyko­rzy­sty­wa­nia);
 • Admi­ni­stra­tor nie potrze­buje danych, lecz są one potrzebne Tobie do usta­le­nia, docho­dze­nia, obrony rosz­czeń.

 1. Dostęp do danych (o infor­ma­cję o prze­twa­rza­nych przez nas danych oraz o kopię tych danych) w tym do uzy­ska­nia kopii danych oso­bo­wych pod­le­ga­ją­cych prze­twa­rza­niu. Pierw­sza kopia jest bez­płatna. Za wszel­kie kolejne o które się zwró­cisz do Admi­ni­stra­tora, może on pobrać opłatę w roz­sąd­nej wyso­ko­ści wyni­ka­ją­cych z kosz­tów admi­ni­stra­cyj­nych (koszt opłat pocz­towych, ksero, itp.);

 1. Prze­nie­sie­nie danych do innego admi­ni­stra­tora danych. W związku z tym masz prawo otrzy­mać w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczytu maszy­no­wego swoje dane oso­bowe oraz masz prawo prze­słać te dane innemu admi­ni­stra­to­rowi;

 1. Prawo wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia danych gdy odbywa się to na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nionego inte­resu Admi­ni­stra­tora. Admi­ni­stra­tor nie może już prze­twa­rzać danych, chyba że wykaże on ist­nie­nie waż­nych praw­nie uza­sad­nio­nych pod­staw do prze­twa­rza­nia, nad­rzęd­nych wobec inte­re­sów, praw i wol­no­ści osoby, któ­rej dane doty­czą;

 1. Prawo do cof­nię­cia zgody na prze­twa­rza­nie danych w dowol­nym momen­cie (jeżeli prze­twa­rza­nie opie­rało się na wyra­żo­nej przez Cie­bie zgo­dzie). Cof­nię­cie zgody nie wpływa jed­nak na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano przed cof­nię­ciem zgody.

 1. Z praw wska­za­nych w ust. 1 można sko­rzy­stać skła­da­jąc wnio­sek w sie­dzi­bie Admi­ni­stra­tora lub dzwo­niąc pod numer podany w pkt 1 (infor­ma­cje o Admi­ni­stra­torze). Admi­ni­stra­tor może popro­sić o dodat­kowe infor­ma­cje pozwa­la­jące uwie­rzy­tel­nić osobę wyko­nu­jącą przedmio­towe upraw­nie­nia. Aby mieć pew­ność, że jesteś upraw­niony do zło­że­nia wnio­sku, możemy popro­sić o dodat­kowe infor­ma­cje pozwa­la­jące Cie­bie uwie­rzy­tel­nić.

 1. Jeżeli wyko­rzy­sta­nie przez Admi­ni­stra­tora otrzy­ma­nych danych nie jest konieczne do wyko­ny­wa­nia umowy, reali­za­cji obo­wiązku praw­nego lub nie sta­nowi praw­nie uza­sad­nionego inte­resu Admi­ni­stra­tora, może pro­sić o wyra­że­nie zgody na okre­ślony spo­sób prze­twa­rza­nia danych. Udzie­loną zgodę można w każ­dej chwili wyco­fać (nie będzie to wpły­wać na zgod­ność z pra­wem wyko­rzy­sta­nia danych przed cof­nię­ciem tej zgody).

 1. Osoba któ­rej dane doty­czą ma prawo wnieść skargę do Pre­zesa Urzędu Och­rony Danych Oso­bo­wych, jeżeli uwa­żasz, że prze­twa­rza­nie Two­ich danych naru­sza prze­pisy prawa.


 1. SPOSÓB PRZETWARZANIA


Twoje dane oso­bowe są prze­twa­rzane przez Admi­ni­stra­tora elek­tro­nicz­nie i ręcz­nie.

Na niniejszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z niej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności PPH MARC-TH M. i B. Kamińscy sp. j. ul. Norwida 26 05-071 Sulejówek tel./fax: (22) 783-48-38 tel.: (22) 783-53-24 e-mail: marcth@marcth.pl